Søknad NRK TV-aksjonen

Ønsker din organisasjon å søke om å få Norges største dugnad? Her får du vite hvordan du søker NRK TV-aksjonen.

Søknadsskjema:

Søknadsskjema fylles ut og sendes på e-post som pdf-fil sammen med prosjektbeskrivelse. Se egen informasjon om søknadskriterier under. Last ned søknadsskjema TV-aksjonen i NRK 2021.

Frist for å søke om å bli tildelt TV-aksjonen i NRK for 2021 er torsdag 30. april 2020.

Krav til søknaden:

 • Prosjektbeskrivelse: tillegg til utfylt søknadsskjema (se vedlegg) skal det leveres et pdf-vedlegg i fritekst som beskriver søker, formålet og prosjektplan mer utfyllende. Dette skal være på maks 10 sider (eks forside) med skrifttype Calibri, skriftstørrelse 11, enkel linjeavstand og 2 cm marg. Vedlegget kan inneholde både tekst, bilder og illustrasjoner.
 • Årsrapporter: for siste to år inkludert revisors beretning skal legges ved søknaden (pdf).
 • Kontrollrutiner: Vedlegg med dokumentasjon av søkers kontrollrutiner som årsrapport, revisor, interne rutiner, innsamlingskontrollen etc (pdf).
 • Signatur: søknaden skal være signert av daglig leder eller styreleder.

Vurderingskriterier:

 • Det må være et klart behov for formålet.
 • Formålet må skape giverglede og engasjement i befolkningen.
 • Formålet må være bærekraftig og skape varige resultater
 • Organisasjonen må være etisk bevisst. Den må ikke være involvert i virksomhet som omfatter barnearbeid, menneskehandel, korrupsjon, skader på klima og miljø eller annen virksomhet som kan skade TV-aksjonens omdømme
 • Søknaden må være fokusert, konkret, seriøs, troverdig, godt dokumentert og gjennomarbeidet
 • Organisasjonen må sannsynliggjøre hvordan den økonomisk og administrativt har eller skal etablere et apparat som kan håndtere et prosjekt i størrelsesorden 200 – 250 mill. kr.
 • Rådet vektlegger særlig den faglige kvaliteten i prosjektet, at det er realistisk og gjennomførbar, at det har klare og målbare resultater, og det må kunne vise til et periodisert budsjett over maks fem år. Rådet legger ikke vekt på ideer til TV-sendingen.
 • Organisasjonen må beskrive hvordan den vil videreføre og bruke kompetansen i sekretariatet til TV-aksjonen.
 • Rådet vektlegger at TV-aksjonen har variasjon i sjangerbredde, at den har en fordeling mellom nasjonale og internasjonale formål og at den setter søkelys på humanitære formål utover å være en pengeinnsamling.
 • Erfaring fra de senere år viser at det kan være lettere å organisere et formål med færre og større prosjekter enn mange små
 • Organisasjonen må være medlem av Innsamlingskontrollen.
 • Innsamlingsrådet viser til retningslinjene for TV-aksjonen for utfyllende informasjon.
 • NB! Det kommer et standardisert budsjett for gjennomføringen av selve innsamlingsaksjonen. Søker kan derfor se bort fra eget aksjonsbudsjett med mindre det er planer ut over standard budsjett. Dette beskrives i så fall i eget punkt i søknadsskjemaet.

Nærmere opplysninger i forbindelse med søknaden kan fås hos rådssekretær Erik Skarrud, telefon 95 07 741 4 eller e-post erik.skarrud@nrk.no.

Se også: