God innsamlingsskikk

Norges Innsamlingsråd setter standarder for ideelle organisasjoner som ønsker å samle inn penger til samfunnsnyttig arbeid på en seriøs måte. Hele standarden finnes i vår bransjenorm. Her er våre fem viktigste prinsipper for god innsamlingsskikk:

1. Respektere forbrukernes ønske om reservasjon mot henvendelser

 • Vaske mot Brønnøysundregistret (Det Sentrale Reservasjonsregistret) senest én måned før henvendelser til alle som ikke har gitt uttrykkelig anmodning om videre kontakt eller ikke har et eksisterende giverforhold (giver, fadder, medlem med mer), se Bransjenormen pkt. 8.2.
 • Ha vanntette rutiner for å fange opp og registrere avmelding eller direkte reservasjoner mot henvendelser fra organisasjonen, se Bransjenormens pkt 8.1.

2. Gi god informasjon til nye støttespillere

 • Ved rekruttering av nye støttespillere, skal det informeres tydelig om organisasjonens praksisnår det gjelder fremtidige henvendelser for å gi informasjon og tilbud om deltagelse.
 • Informasjonen kan f.eks. gis på baksiden av giroblanketter, på kuponger, på nettskjema, i rekrutteringsbrosjyrer o.l.
 • Når det ikke er mulig å gi slik informasjonen samtidig med at gaven blir gitt, er et viktig å informere i ettertid om praksis for videre henvendelser og mulighet for reservasjon. Dette gleder støttespillere som gir sin første støtte gjennom nettbank, tv-innsamlinger, Vipps eller andre kanaler hvor standard informasjonstekst ikke kan presenteres. Utfyllende informasjon skal gis på organisasjonens nettside

3. La støttespillerne bestemme

 • Ved utgående henvendelser skal det gis mulighet for avmelding gjennom samme kanal som henvendelsen ble rettet gjennom. Det betyr at det må være mulig å gi muntlig beskjed i en telefonsamtale, svare «stopp» på sms, at epost har informasjon om avmelding, at postale brev har returadresse osv.
 • I tilfeller hvor det er tvil om det juridiske grunnlaget for å rette en henvendelse, skal de registrertes forventning om å ha en relasjon og videre kontakt med organisasjonen legges til grunn. Derfor bør organisasjonen legge til rette for at den registrerte enkelt kan gi beskjed om hvilken relasjon de ønsker, og organisasjonen må ta vare på tilbakemeldinger.

 4. Sørge for korrekt og oppdatert kontaktinformasjon

 • Vaske adresseregisteret for å sikre korrekt kontaktinformasjon. Særlig viktig er det å fjerne døde fra registeret senest en måned før henvendelsen. Dette gir redusert risiko for feilhenvendelser og økt treff ved vask mot Brønnøysundregistret (Det Sentrale Reservasjonsregistret).

 5. Samarbeid for å skape gode giveropplevelser

 • Organisasjonene skal aktivt samarbeide gjennom Norges Innsamlingsråd for å forebygge negative opplevelser ved innsamlingsarbeid.

Norges Innsamlingsråd samarbeider med:

 • Forbrukertilsynet ved å gjennomgå klager på innsamlingsarbeid og ta opp hver enkelt sak med den berørte organisasjonen for å hindre gjentagelse.
 • Datatilsynet for å sikre korrekt behandling og oppbevaring av personopplysninger.
 • Innsamlingskontrollen for å fjerne problemet med useriøse innsamlinger og sikre at det er trygt å gi til gode saker i Norge.

Oppdatert august 2017