Utdypning av retningslinjer for feltverving

Disse retningslinjene er utviklet av og for ideelle organisasjoner som driver feltverveaktivitet i Norge. Brudd på retningslinjene kan medføre reaksjoner fra Norges Innsamlingsråd. Retningslinjenes hovedformål er å begrense slitasje på publikum og dermed bidra til å opprettholde feltverving som en god innsamlingskanal over tid.

Ethvert møte med en feltverver skal oppleves som trygt og positivt. Organisasjonene som driver feltverving har et kollektivt ansvar for å forvalte metoden slik at den fortsetter å være en kilde til inntekt og en mulighet for å spre budskap.

Hvilken hensikt har punktet:

 • Gi en forståelse om hvem retningslinjene er ment for og hvem som står bak
 • Gi en forståelse om at brudd på retningslinjene kan gi konsekvenser
 • Gi en forståelse av hovedformålet med retningslinjene
 • Gi en forståelse av at vår sektor tar feltverving og publikum på alvor og at vi er i stand til å regulere vår egen aktivitet uten innblanding fra politisk hold.

Prinsipp 1: Ærlighet, redelighet og pålitelighet.

Enhver feltverver skal handle ærlig og sannferdig slik at publikum ikke villedes. Publikum skal fra tidlig i samtalen være innforstått med samtalens hensikt. Det er enhver organisasjons ansvar å sikre at ethvert brudd på normal redelighet avdekkes og følges opp. Nødvendige tillatelser for arbeid på annenmanns eiendom skal innhentes og må baseres på en sannferdig fremstilling av hvem som skal utføre arbeid og arbeidets øyemed.

Hvilken hensikt har punktet:

 • Å redusere publikums følelse av å bli lurt fordi feltverver ikke gir tydelig inntrykk av samtalens hensikt.
 • Å redusere grunneiers følelse av å bli lurt fordi organisasjonen ikke oppgir tydelig hvilke hensikter de har eller hvilken organisasjon de representerer.

Hvilke praksiser ønsker vi å fremme:

 • Proaktivt og reaktivt systematisk arbeid for at sin organisasjon og arbeid skal bli fremstilt på ærlig vis

Hvilke praksiser ønsker vi å motvirke:

 • Å gi uttrykk for at man har andre hensikter enn man faktisk har, overfor både publikum og grunneiere
 • Å gi uttrykk for at man representerer andre enn man faktisk gjør for å få tilgang til arbeidsområder.

Prinsipp 2: Respekt

Enhver feltverver skal opptre høflig og med respekt overfor publikum, grunneier og andre organisasjoners ansatte. Feltverver, så vel som organisasjonen, må utvise fleksibilitet og samarbeidsvilje overfor andre organisasjoner for å unngå unødig slitasje på publikum. Ved arbeid på annenmanns eiendom, må organisasjonen identifisere og rette seg etter grunneiers retningslinjer, lokalt regelverk og eventuelle rotasjonslister.

Hvilken hensikt har punktet:

 • Å etterlate positive inntrykk av feltverving overfor publikum og grunneiere
 • Å redusere press på publikum ved å unngå for mange feltververe på samme sted
 • Å opprettholde gode relasjoner med grunneiere som leier eller låner ut grunn det det kan drives feltverving

Hvilke praksiser ønsker vi å fremme:

 • Samarbeid mellom organisasjonene for å spre aktiviteten geografisk
 • Bruk av rotasjonslister

Hvilke praksiser ønsker vi å motvirke:

 • Brudd på lokale retningslinjer og regelverk

Prinsipp 3: Integritet

Enhver organisasjon er moralsk ansvarlig for egen feltverving, uavhengig av om de utfører aktiviteten selv eller via en tjenesteleverandør. Organisasjonen er selv ansvarlig for å besørge tilstrekkelig opplæring og oppfølging på en slik måte at uønsket adferd i minst mulig grad forekommer. Organisasjonen plikter å besørge at deres feltververe har kontrakter i henhold til norsk arbeidsmiljølov og en belønningsmodell som fremmer etisk feltverving.

Hvilken hensikt har punktet:

 

 • Å bevare eller styrke organisasjonens og sektorens omdømme ved å sikre at de som skal representere seg har rette forutsetninger i form av kunnskap og instruks.

Hvilke praksiser ønsker vi å fremme:

 • Gode rutiner for opplæring og oppfølging av etisk feltverving
 • Tett samarbeid mellom organisasjon og tjenesteleverandør for å oppnå best mulig etterlatt inntrykk hos publikum
 • Kontrakter og stillingsinstrukser som verner om de ansatte og fremmer vilje til å jobbe med feltverving også over tid

Hvilke praksiser ønsker vi å motvirke:

 • Belønningsmodeller som krever et unaturlig høyt antall vervede givere
 • At organisasjonen fraskriver seg sitt moralske ansvar ved å gjemme seg bak tjenesteleverandøren

Prinsipp 4: Forståelse for giverens situasjon

Enhver feltverver skal opptre i samsvar med god innsamlingsskikk der det er lagt stor vekt på givers personvern og frihet til å velge. Det skal være tydelig hvilken organisasjon feltververen representerer og vedkommende skal uoppfordret legitimere seg med et gyldig ID-kort fra organisasjonen eller tjenesteleverandøren. Organisasjonen må tilrettelegge for at publikum enkelt kan ta kontakt ved behov. Organisasjonen og feltververen skal etterlate seg en følelse av trygghet og må utvise skjønn og fleksibilitet for å redusere slitasje på publikum.

Hvilken hensikt har punktet:

 • Å sørge for at publikum opplever å bli respektert dersom de ikke ønsker å gi, selv om de kan ha vansker med å uttrykke dette i møte med en feltverver.
 • Å sørge for at publikum opplever at de er trygge på hvem som henvender seg til dem
 • Å sørge for at hensynet til organisasjonens -, sektorens -, og aktivitetens omdømme normalt går foran hensynet til å verve givere som utviser usikkerhet til å gi.

Hvilke praksiser ønsker vi å fremme:

 • Godt etablerte rutiner for feltververe å identifisere seg uoppfordret til den de henvender seg til
 • Å gi publikum kortest mulig vei mellom feltverver og kontakt med organisasjonen

Hvilke praksiser ønsker vi å unngå:

 • Henvendelser til publikum der det ikke kommer godt fram hvilken organisasjon en feltverver representerer
 • En tilnærming til publikum som er så regulert at det ikke lenger er mulig å drive feltverving
 • Utlevering av informasjon om navngitte eller lett identifiserbare personer uten samtykke.

Prinsipp 5: Åpenhet

Åpenhet er en forutsetning for å skape trygghet og tillit hos giverne. Dersom feltververen ikke innehar nødvendig kunnskap skal det henvises videre til riktig kontaktpunkt. Enhver feltverver må være åpen om alle relevante forhold om økonomi og det organisatoriske/styringsmessige som giverne med rimelig grunn kan kreve innsyn i og opplysninger om. Det er ingen formelle krav til å opplyse om lønnsordninger, men om så gjøres, skal det fremstilles sannferdig. Feltververen skal alltid muntlig oppsummere avtalens innhold på slutten av inngåelse. For å minimere andel misforståelser skal organisasjonen sørge for at tydelig informasjon om avtalens innhold distribueres til nyervervede givere innen rimelig tid.

Hvilken hensikt har punktet:

 • Å skape trygghet for publikum og givere gjennom riktig og relevant informasjon distribuert og tilgjengeliggjort på en hensiktsmessig måte.

Hvilke praksiser ønsker vi å fremme:

 • Godt innarbeidet system for å lære opp feltververe i organisasjonens arbeid og relevant styresett.
 • Godt innarbeidet system for å oppfordre til – og håndtere henvendelser fra publikum om organisasjonens arbeid og relevant styresett.
 • Gode rutiner for å informere giver om giveravtalens vilkår, samt givers rettigheter.

Hvilke praksiser ønsker vi å motvirke:

 • Bevist eller ubevisst feilinformering av publikum
 • Utilstrekkelig distribuering eller tilgjengeliggjøring av riktig og relevant informasjon