Feltverving

Nasjonal veileder for feltverving under pandemi i Norge

Et arbeidsutvalg med mandat fra styret i Norges Innsamlingsråd har utarbeidet en nasjonal veileder for feltverving under pandemi i Norge. Norgs Innsamlingsråd oppfordrer sterkt alle som arbeider med feltvervingaktiviteter (dør-til-dør, standverving eller gateverving) om å følge denne instruksen. Instruksen er utarbeidet i samarbeid med leger.

Last ned veilederen her (PDF).

Etisk og bærekraftig feltverving

Feltverving er en viktig kanal for fundraisere og kan være svært inntektsbringende. Tusenvis av fastgivere rekrutteres på gaten i Norge hvert år, og mange forblir lojale givere. I møte med potensielle givere er det derfor viktig at feltververe opptrer profesjonelt og etterlater et godt inntrykk.  En god samtale mellom feltverver og potensiell giver kan skape en personlig relasjon som gjør at giver føler seg verdsatt og sett.

Feltverving kan defineres som:

“Virksomhet der en representant fra en organisasjon møter enkeltpersoner i den hensikt å signere vedkommende opp på en avtale om økonomisk støtte til organisasjonen. Feltverving kan f.eks omfatte aktiviteter på gate, stands og dør til dør.”

Norges Innsamlingsråd ønsker at alle som arbeide med feltverving skal gjøre dette på en etisk og bærekraftig måte. Dette først og fremst for at givere skal oppleve at det er trygt å gi til organisasjonene, men også for å bevare et godt omdømme for bransjen som helhet.

Etiske retningslinjer for god feltverving

Vårt arbeidsutvalg feltverving har lenge jobbet med å utarbeide retningslinjer for god feltverving. De nye retningslinjene er basert på en undersøkelse utført av Penetrace, workshops og kommentarer og tilbakemeldinger fra Norges Innsamlingsråds medlemer.

Overordnet:
Disse retningslinjene er utviklet av og for ideelle organisasjoner som driver feltverveaktivitet i Norge. Brudd på retningslinjene kan medføre reaksjoner fra Norges Innsamlingsråd. Retningslinjenes hovedformål er å begrense slitasje på publikum og dermed bidra til å opprettholde feltverving som en god innsamlingskanal over tid.

Ethvert møte med en feltverver skal oppleves som trygt og positivt. Organisasjonene som driver feltverving har et kollektivt ansvar for å forvalte metoden slik at den fortsetter å være en kilde til inntekt og en mulighet for å spre budskap.

Prinsipp 1. Ærlighet, redelighet og pålitelighet.
Enhver feltverver skal handle ærlig og sannferdig slik at publikum ikke villedes. Publikum skal fra tidlig i samtalen være innforstått med samtalens hensikt. Det er enhver organisasjons ansvar å sikre at ethvert brudd på normal redelighet avdekkes og følges opp. Nødvendige tillatelser for arbeid på annenmanns eiendom skal innhentes og må baseres på en sannferdig fremstilling av hvem som skal utføre arbeid og arbeidets øyemed.

Prinsipp 2. Respekt
Enhver feltverver skal opptre høflig og med respekt overfor publikum, grunneier og andre organisasjoners ansatte. Feltverver, så vel som organisasjonen, må utvise fleksibilitet og samarbeidsvilje overfor andre organisasjoner for å unngå unødig slitasje på publikum. Ved arbeid på annenmanns eiendom, må organisasjonen identifisere og rette seg etter grunneiers retningslinjer, lokalt regelverk og eventuelle rotasjonslister.

Prinsipp 3. Integritet
Enhver organisasjon er moralsk ansvarlig for egen feltverving, uavhengig av om de utfører aktiviteten selv eller via en tjenesteleverandør. Organisasjonen er selv ansvarlig for å besørge tilstrekkelig opplæring og oppfølging på en slik måte at uønsket adferd i minst mulig grad forekommer. Organisasjonen plikter å besørge at deres feltververe har kontrakter ihht. norsk arbeidsmiljølov og en belønningsmodell som fremmer etisk feltverving.

Prinsipp 4. Forståelse for giverens situasjon
Enhver feltverver skal opptre i samsvar med god innsamlingsskikk der det er lagt stor vekt på givers personvern og frihet til å velge. Det skal være tydelig hvilken organisasjon feltververen representerer og vedkommende skal uoppfordret legitimere seg med et gyldig ID-kort fra organisasjonen eller tjenesteleverandøren. Organisasjonen må tilrettelegge for at publikum enkelt kan ta kontakt ved behov. Organisasjonen og feltververen skal etterlate seg en følelse av trygghet og må utvise skjønn og fleksibilitet for å redusere slitasje på publikum.

Prinsipp 5. Åpenhet
Åpenhet er en forutsetning for å skape trygghet og tillit hos giverne. Dersom feltververen ikke innehar nødvendig kunnskap skal det henvises videre til riktig kontaktpunkt. Enhver feltverver må være åpen om alle relevante forhold om økonomi og det organisatoriske/styringsmessige som giverne med rimelig grunn kan kreve innsyn i og opplysninger om. Det er ingen formelle krav til å opplyse om lønnsordninger, men om så gjøres, skal det fremstilles sannferdig. Feltververen skal alltid muntlig oppsummere avtalens innhold på slutten av inngåelse. For å minimere andel misforståelser skal organisasjonen sørge for at tydelig informasjon om avtalens innhold distribueres til nyervervede givere inne rimelig tid.

Utdypning av retningslinjene for feltverving

Her kan du lese utdypning av retningslinjene for utøvelse av god feltverving. Vi anbefaler alle organisasjoner som bruker feltverving i innsamlingsarbeidet til å følge disse.