Etiske retningslinjer

Disse prinsippene er felles retningslinjer fra Norges Innsamlingsråd og Innsamlingskontrollen for all innsamling i Norge.  Med fundraiser mener vi organisasjonen og alle som representerer denne organisasjonen.

1. Ærlighet
Fundraiserne skal handle ærlig og sannferdig slik at giverne ikke villedes.

2. Respekt
Fundraiserne skal opptre med respekt for givere og mottakere og i henhold til formålet.

3. Integritet
Fundraiserne skal være åpne om alle faktiske og/eller mulige interessekonflikter av personlig eller økonomisk art.

4. Forståelse for giverens situasjon
Fundraiserne skal opptre i samsvar med god innsamlingsskikk der det er lagt stor vekt på givers personvern og frihet til å velge.

5. Åpenhet
Åpenhet er en forutsetning for å skape trygghet og tillit hos giverne.  Fundraiserne må være åpne om alle forhold om økonomi og det organisatoriske/styringsmessige som giverne med rimelig grunn kan kreve innsyn i og opplysninger om.

Av regnskaper og rapporter som avgis skal det fremgå hvilket arbeid som utføres, måten de innsamlede midlene blir forvaltet og brukt, og opplysninger om øvrige inntekter og kostnader. Informasjonen skal presenteres på en nøyaktig og forståelig måte.

Eksempler og utdyping av de etiske retningslinjene

1. Ærlighet
Fundraiserne skal handle ærlig og sannferdig slik at giverne ikke villedes. Eksempler/med dette menes bl.a.:

 • hva pengene som samles inn skal gå til
 • forbehold om omdisponering av pengene/midlene
 • vite hva de blir med på (fastgiveravtale, engangsbeløp, e.l.)
 • giro med anmodning om frivillig støtte må ikke fremstå som en betalingsforpliktelse
 • opplyse om organisasjonens administrasjons- og innsamlingskostnader på forespørsel

2. Respekt
Fundraiserne skal opptre med respekt for givere og mottakere og i henhold til formålet. Eksempler/med dette menes bl.a.:

 • overholde reservasjonsretten
 • respektere avslag
 • respektere hvordan giveren ønsker å bli kontaktet (epost, SMS, telefon, brev)
 • fremstille mottakerne av midlene med respekt og verdighet
 • unngå for pågående tilnærming
 • de innsamlede midlene skal brukes ihht forventningene

3. Integritet
Fundraiserne skal være åpne om alle faktiske og/eller mulige interessekonflikter av personlig eller økonomisk art. Eksempler/med dette menes bl.a.:

 • bindinger til organisasjonen og/eller ansettelsesforhold
 • ikke utnytte eller dra fordeler av ulike roller man har i organisasjonen, økonomisk eller personlig

4. Forståelse for givers situasjon
Fundraiserne skal opptre i samsvar med god innsamlingsskikk der det er lagt stor vekt på givers personvern og frihet til å velge. Eksempler/med dette menes bl.a.:

 • ikke utnytte sårbare personer eller situasjoner
 • alltid respektere giverens tilbakemeldinger om videre kontakt

5. Åpenhet
Åpenhet er en forutsetning for å skape trygghet og tillit hos giverne. Fundraiserne må være åpne om alle forhold om økonomi og det organisatoriske/styringsmessige som giverne med rimelig grunn kan kreve innsyn i og opplysninger om. Eksempler/med dette menes bl.a.:

 • i regnskaper og rapporter som avgis skal det fremgå hvilket arbeid som utføres
 • måten de innsamlede midlene blir forvaltet og brukt
 • opplysninger om øvrige inntekter og kostnader
 • presentere informasjonen på en nøyaktig og forståelig måte i lett tilgjengelige kanaler, f.eks. på organisasjonens nettside