Endring i søknad for TV-Aksjonen 2019

Innsamlingsrådet i NRK varsler endringer i søknadsprosedyren for TV-aksjonen i 2019.

Det blir nytt søknadsskjema og det blir tydeligere informasjon om hva rådet legger vekt på i tildelingen av TV-aksjonen. Informasjon og søknadsskjema legges ut på nettsidene til nrk.no før jul. Mer informasjon kan fås av rådssekretær Erik Skarrud på 95077414 eller erik.skarrud@nrk.no.

Fra 2018 blir det et helt nytt søknadsskjema for TV-aksjonen i NRK.

Det blir et standardisert skjema der fritekstdelen av søknaden blir begrenset til et maks antall sider og med standardisert skrifttype og størrelse. Dette gjøres for å likestille organisasjoner av ulik størrelse, men også fordi rådet ønsker mer konkrete søknader.

Noen av rådets kriterier for tildeling av TV-aksjonen er at det er uomtvistelig behov for formålet, at det er en tydelig og konkret prosjektbeskrivelse med periodisert budsjett, hvordan pengene skal brukes innen maksgrensen på fem år og at søkeren beskriver hvordan den organisatorisk vil være i stand til å håndtere de store beløpene TV-aksjonen i NRK samler inn.

Nytt av fra 2018 er det også at søknaden kun skal leveres elektronisk, og ikke på papir.

Søknader som ikke tilfredsstiller kravene vil ikke bli vurdert.

Nytt søknadsskjema og informasjon om søknadsprosessen skal etter planen være å finne på denne nettsiden før jul.

(Tekst hentet fra NRK ved Jon Annar Fordal)

Les hele saken her:
https://www.nrk.no/informasjon/dette-er-innsamlingsradet-1.7938948

Trender og utvikling i Europa 2017

Her kommer årets undersøkelse fra European Fundrasing Association (EFA).

Her er en kort introduksjon til hva rapporten omfatter:

Rapporten oppsummerer funn fra et “desk-based” studie og en undersøkelse gjort blant EFA’s medlemmer.  Det europeiske fundraising landskapet er i hyppig endring, både med tanke på vekst i arbeidskraft og i antallet organisasjoner som driver fundraising i Europa. Fundraisingens karakter, praksis og utvikling varierer mellom de europeiske medlemmene, her spiller særlig kulturelle og økonomiske forskjeller inn. Likevel klarer rapporten å sammenfatte en bedre forståelse av hvordan sektoren endrer seg og hvordan EFA kan hjelpe profesjonen å utvikle seg videre. 

Rapporten ser på innovasjon, nye betalingskanaler, peer-to-peer plattformer og sosiale medier, og viser at fundraising fortsetter å være en dynamisk og spennende bransje. Fundraisernes markedsplass vokser og diversifiserer seg. Stadig flere organisasjoner trer til og skaper konkurranse om givernes oppmerksomhet. Dette stiller høyere krav til fundraiserne som må jobbe hardere for å skaffe midler på en måte som balanserer offentlighetens tillit og som samtidig ikke virker påtrengende. Denne tilliten er også noe bransjen som helhet må jobbe for å vedlikeholde. 

Særlig viser praktiske bekymringer seg å ha blitt framtredende hos europeiske organisasjoner, derav spesielt økende kostnader knyttet til fundraising. Lengre ned på listen finner man også bekymringer knyttet til blant annet nye GDPR reguleringer. 

 

Les mer av rapporten her: Fundraising in Europe 2017