Vi er på Instagram – Her fremmer vi medlemmers kampanjer!

Det er vårt oppdrag å arbeide for våre medlemmers interesser. Fremme deres sak i større eller mindre utfordringer og muligheter når det kommer til innsamling. Fordi vi finner organisasjonenes arbeid og kampanjer inspirerende og verdt å dele videre, og fordi vi på alle arenaer ønsker å stille som en felles plattform for bransjen, har startet en Instagram-konto. Der deler vi videre deres publiserte innlegg for å løfte fram deres arbeid, kampanjer og engasjement for bransjen. Alt fra barns syn på regnskogen, til strikkedugnad og årets tv-aksjon, kan du finne i vår bransje – og også på vår instagram-side.

Som vår første Instagram-post lød: ”Vi jobber i en engasjert bransje. Våre medlemmer skaffer penger til organisasjonenes formål gjennom gode kampanjer som griper nerven som får oss til å gi. Vi er på Instagram for å løfte fram organisasjonenes arbeid og kampanjene som treffer oss”.

Følg oss da vel! @norgesinnsamlingsrad

 

 

 

 

 

Deloitterapporten – nå hvert 2. år

De syv siste årene har Norges Innsamlingsråd gjennom et samarbeid med Deloitte bidratt til å produsere det som vi kjenner som «Årets Deloitterapport».

Eneste i sitt slag i Norge

Det som begynte med en enkel rapport om fadderavtaler og testamenter har gjennom årene blitt en omfattende og viktig rapport for vårt arbeidsfelt.  Innsikt i trender og utvikling gir oss verktøy til videre strategi for feltet. Vi mener denne rapporten er viktig da det er den eneste oversikten over størrelsen på fundraising i Norge, sier Generalsekretær Siri Nodland i Norges Innsamlingsråd.

Ressurskrevende innsamling av tall

De siste årene har vi gjennomført workshops med våre medlemmer for å utvikle rapporten slik bransjen selv ønsker den. Det har imidlertid gjort at den har blitt mer omfattende og dermed mer ressurskrevende å svare på. Svarprosenten har gått ned og Deloitte har måttet bruke mye tid på anmodninger om innsendelse. Derfor planlegges undersøkelsen gjennomført hvert andre år i fremtiden.

Workshop i juni 2018

Vi vil invitere til en workshop sammen med Deloitte i juni 2018 for å se hvordan vi kan lage denne undersøkelsen enklere å besvare samtidig som vi beholder de viktige opplysningene.

Se tidligere deloitterapporter her

Statsbudsjettet – Hva er aktuelt for organisasjoner?

Statsbudsjettet for 2018 er lansert, og det er ikke foretatt vesentlige endringer fra tidligere år. De viktigste punktene for organisasjoner og foreninger finner du oppsummert av Grete Elgåen, partner i Deloitte.

Merverdiavgiftskompensasjon – frivillige organisasjoner
Det er kun lagt opp til en liten endring i foreslått bevilgning til ordningen merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner i år som i fjor. Økningen er ikke noe som vil monne vesentlig for å redusere avkortningen for de ulike organisasjonene. Bevilgningen i det opprinnelige statsbudsjettet for 2017 var 1,32 milliarder kroner og i år er det på knappe 1,35 milliarder. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet. Ordningen skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Det kreves ikke rapportering om bruken av midlene. Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Merverdiavgiftskompensasjon – idrettsanlegg
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg fra 170,9 millioner kroner til 185 millioner kroner i 2018. Kompensasjonsordningen har til formål å lette finansieringen av anleggsinvesteringer og stimulere til utbygging av idrettsanlegg.

Herreløs arv
Det er bevilget 24,5 millioner i herreløs arv til frivillige organisasjoner. Dette skal gå til frivillig aktivitet for barn og unge og pengen skal kanaliseres gjennom Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

Måltidsfellesskap for eldre
Regjeringen foreslår å bruke 5 millioner kroner til frivillige organisasjoner som har tiltak for at eldre skal få noen å spise måltider sammen med. Kriterier for tildeling av midler vil bli offentliggjort på Kulturdepartementets nettsider etter nyttår.

Frivillig kulturliv
Regjeringen foreslår en økning i tilskuddet til frivillige organisasjoner på 10 millioner kroner. 5 millioner kroner skal brukes til økt satsing på kor og 5 millioner kroner til amatørteater.

Skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner
Skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner er foreslått uendret på 30.000 kroner.

Merverdiavgift
Den lave satsen for merverdiavgift foreslås økt fra 10 til 12 %. Den økte satsen vil gjelde fra 1. januar 2018.

Unntaket i merverdiavgiften for omsetning fra veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner utvides. Veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoners omsetning av varer ved enkeltstående og kortvarige salgsarrangementer er unntatt fra den generelle merverdiavgiftsplikten, jf. merverdiavgiftsloven § 3-12 første ledd bokstav e. Etter merverdiavgiftsforskriften § 3-12-5 er det vilkår om at arrangementet ikke varer i mer enn tre dager og at det benyttes ulønnet arbeidskraft. Det foreslås å utvide til fire dager for å gi organisasjonene større fleksibilitet og bedre mulighet til å samarbeide med lokalt næringsliv.

Frivillighet Norge
Tilskudd til Frivillighet Norge videreføres.

Bistand
Regjeringen foreslår et samlet bistandsbudsjett på 35,1 milliarder kroner i 2018, en økning på 1,3 milliarder fra saldert 2017-budsjett. Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til utdanning for utvikling, og ellers følger Norges arbeid fem hovedspor: finansiering av utdanning, kvalitet og læring, utdanning i krise og konflikt, jenters utdanning og yrkesfaglig opplæring. Norge vil i fireårsperioden 2016–2019 bidra med om lag 10milliarder kroner i humanitær og annen bistand til Syria og nabolandene. I budsjettforslaget er det lagt opp til en økning i humanitære midler på 139 millioner til 5,2 milliarder kroner.

Pensjonskostnader i institusjoner drevet av ideelle
Helse- og omsorgsdepartementet foreslår en tilskuddsordning for å kompensere for ideelle aktørers historiske pensjonskostnader. Det settes av 27 millioner kroner til dette i statsbudsjettet for 2018. Tilskuddet skal dekke kostnader som oppstår for virksomheter som har hatt offentlig tjenestepensjonsordning. Kostnadene oppstår i fremtiden, men skyldes at de ansatte tidligere har opparbeidet rettigheter til et garantert pensjonsnivå. Derfor omtales dette som historiske pensjonskostnader.

Skattesatser
For organisasjoner som er skattepliktige eller har begrenset skatteplikt blir skattesatsen på alminnelig inntekt ytterligere redusert fra 24 til 23 prosent.

Søk på Sponsor- og Eventprisene

 

13. oktober, åpnet søkeportalen til Sponsor- og Eventprisen 2018. 

– Det er ikke sum penger i seg selv som skaper gode resultater i et prosjekt eller et samarbeid. Det er hvor godt du bruker de midlene du har til rådighet. Små som store har derfor like muligheter til å vinne Sponsor- og Eventprisen, sier Ann-Kristin Syversen, styremedlem i Sponsor- og Eventforeningen.

Fra statuttene: Sponsor- og Eventprisen skal være en anerkjennelse for dokumentert, målrettet, strategisk og nyskapende arbeid med bruk av sponsing eller event som kommersielt virkemiddel. Målene og resultatene skal kunne beskrives.

– Det dreier seg i hovedsak om hva du vil oppnå, selve målsettingen med prosjektet eller samarbeidet. Og om du faktisk oppnår det, forteller Syversen.

Kirsti Bjerva, også styremedlem i foreningen, legger til:

– Målsettinger kan være uendelig forskjellige. For noen kan målsettingen være økt salg av billetter til den lokale kinoen. For andre kan det være økt friskhetsgrad i en landsdekkende bedrift. Spennet er meget vidt, sier hun.

Sponsor- og Eventprisen består av ti kategorier. Noen kategorier er spesifikt avgrenset til event, objekt eller sponsor mens flere kategorier er åpne for alle tre.

De ti kategoriene er: Årets Idrettsponsor, Årets Kultursponsor, Årets Samfunnsengasjement, Årets Sponsorobjekt, Årets Sponsorkampanje, Årets Innovasjon, Årets Eksterne Event, Årets Interne Event, Årets Perle og Årets Bransjepris.

– Årets Bransjepris, er bransjens egen pris og derfor ikke søkbar. Men de ni andre er. Benytt anledningen til å skape oppmerksomhet om ditt prosjekt – vis oss og resten av bransjen hvor god du er. Og tenk deg hva en nominasjon eller Pris kan brukes til både internt og eksternt for deg. Ikke vær beskjeden, oppfordrer Bjerva.

Syversen skyter inn et lite søketips:

– Noe av det viktigste å vise til i søknaden er hvorfor man har gjort som man har gjort; hvorfor man har samarbeidet og hvilke målsetninger samarbeidet skal gi eller oppnå. For så å vise resultatene, sier hun.

Sponsor- og Eventprisen deles ut på foreningens årlige bransjesamling i januar 2018.

– Prisen er til for hele bransjen. Dette betyr at alle, også de som ikke er medlemmer av Sponsor- og Eventforenigen, kan søke og få vinnertrofeet den siste kvelden i januar, forteller Syversen.

Juryen til Sponsor- og Eventprisen er klar. Den består av juryleder Rune Bjerke førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania og jurymedlemmene administrerende direktør i McCann Reklamebyrå Linda Nordheim, daglig leder i analyseselskapet Sponsor Insight Vegard Arntsen, senior rådgiver i 6. Sans Camilla Bredesen, teamleder næringsliv og major donors i Kirkens Nødhjelp Gunn Inger Røkke Ruud, sponsorrådgiver Thomas Johansen i Norsk Tipping – i tillegg til Syversen og Bjerva som er henholdsvis sponsorsjef i TINE og salgs- og markedssjef ved Rogaland Teater.

– Lurer du på om du skal søke? Hvilken kategori? Er det noe du er usikker på? Ingen spørsmål er for små, ta gjerne kontakt med oss. Vi hjelper mer enn gjerne, sier den samstemte duoen Syversen og Bjerva.

Søkeportalen stenger mandag 13. november 2017, kl 12.00.

Tekst: Hege Mauroy, Sponsor og Eventforeningen

13. oktober 2017