Etiske retningslinjer

Norges Innsamlingsråds medlemsorganisasjoner og organisasjoner registrert i Innsamlingsregisteret er avhengige av allmennhetens støtte for å drive sin virksomhet og nå sitt formål. Norges Innsamlingsråd og Innsamlingskontrollen har sammen utarbeidet 5 felles prinsipper som anbefaling og utgangspunkt for all innsamling i Norge. Formålet er å styrke allmennhetens tillit til organisasjonene:

  • Respekt
  • Tydelighet
  • Åpenhet
  • Organisering
  • Troverdighet

Etiske retningslinjer for innsamling i Norge

Hensikten med retningslinjene er å ivareta givernes interesser og sikre at organisasjonene opptre på en måte som skaper og opprettholder tillit hos giverne. De etiske retningslinjene for innsamling er basert på International Statement of Ethical Principles in Fundraising (APF og EFA).

Våre arbeidsgrupper har utarbeidet noen kortere huskelister som er basert på Bransjenormen. I 2011 ble «Godt telefonvett» for bruk av telefon i innsamling supplert med «Godt elektronisk vett» for bruk av sms og e–post i innsamling.